Go Goldis

برگزاری دوره TESOL

مهمترین پیش نیاز ورود به بازار کار تدریس زبان انگلیسی چه در داخل و چه در خارج از کشور، اخذ مدرک بین المللی مدرسی زبان انگلیسی از یکی از مراکز معتبر بین المللی ارائه کننده دوره های تدریس زبان انگلیسی (TESOL) می باشد