Go Goldis

ورکشاپ آموزشی رایگان داستان های قرآنی

نظر به این که قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده ، از ماه رمضان به عنوان بهار قرآن یاد شده است؛
در این ورکشاپ آموزشی فرصت خواهید داشت تا با بازگویی و یادگیری چندین داستان جذاب قرآنی، نه تنها مهارت Speaking خود را تقویت کنید، بلکه داستان های قرآنی که کمتر شنیده اید را نیز بشنوید