Go Goldis

گزارش تصویری کافه ترکی استانبولی

اولین کافه به زبان ترکی استانبولی برگزار شد
این برنامه ی مهیج که هدف اصلی آن تقویت مهارت مکالمه ی زبان آموزان به زبان ترکی استانبولی و یادگیری کلمات بود، با معرفی و پرسش و پاسخ گروهی آغاز و با صرف صبحانه ادامه یافت و در بخش دوم، بازی با کلمات و در نهایت تبادل نظر و ارائه ای کوتاه در مورد هنر و شاخه های آن از طرف زبان آموزان انجام شد.