Go Goldis

کارگاه رایگان رایتینگ

اهداف این دوره:
# آشنایی با ساختارهای دشوار گرامری با شیوه کاملا نوین
# کاربرد عملی این ساختارها در رایتینگ
# تقویت مهارت رایتینگ از طریق بازسازی متون
# استفاده از شیوه کدینگ برای تصحیح رایتینگ