نشست مطبوعاتی با بنیانگذار و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس

نشست مطبوعاتی با بنیانگذار و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس

نشست مطبوعاتی با بنیانگذار و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس.