همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس در حوزه برگزاری دوره های متفاوت و صدور مدارک معتبر.