همکاری دانشگاه پیام نور استان مرکزی و مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس

همکاری دانشگاه پیام نور استان مرکزی و مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس

همکاری دانشگاه پیام نور استان مرکزی و مؤسسه فرهنگی هنری پردیس گلدیس در برگزاری دوره های مشترک و صدور مدارک معتبر.