Go Goldis

دوره های آمادگی EPT

اهداف:

هدف آماده سازی متقاضیان جهت آشنایی با آزمونEPT   ( English Proficiency Test ) و کسب نمره مطلوب در آزمون فوق الذکر است.

معرفی دوره:

این دوره­ها در قالب یک بسته آموزشی تک دوره­ای به همراه کارگاه­های تخصصی و آزمون آزمایشی ارائه می شوند که قابلیت تأمین نیازهای متقاضیان شرکت در آزمون­های EPT با نمره مطلوب را دارند.

ساختار دوره:

این دوره دارای 4 ساختار می­باشد:

الف) ساختار(Structure)

ب) واژگان(Vocabulary)

ج) خواندن و درک مطلب(Reading & Comprehension)

د) کلوز تست(Cloze Test)

مدت زمان دوره ها:

مدت زمان برگزاری هر دوره 75 ساعت می باشد که به صورت دو روز در هفته و هر روز 2 جلسه پشت سر هم و در دو گروه صبح و عصر برگزار می گردد.

کارگاه­ها:

در موازات این دوره­ها کارگاه­های تخصصی تست زنی برای آزمون EPT برگزار می گردد که جهت آشنایی بیشتر متقاضیان و نیز تثبیت آموخته­ها در طی دوره می باشد.

این کارگاه­ها در 4 بخش هر کدام به مدت 2 جلسه و به صورت کاملا تخصصی و همراه با تجزیه و تحلیل تستها برگزار می شوند.

بخش­های کارگاهی عبارتند از:

  1. کارگاه تست زنی ساختار(Structure)
  2. کارگاه تست زنی واژگان(Vocabulary)
  3. کارگاه تست زنی خواندن و درک مفاهیم(Reading & Comprehension)
  4. کارگاه تست زنی کلوز تست(Cloze Test)

آزمون­های آزمایشی:

این آزمون­ها در راستای خود آزمایی متقاضیان دوره بوده تا با نقاط قوت و ضعف خود آشنا شده و تمرکز بیشتری به نقاط ضعف خود معطوف داشته باشند.

لازم به ذکر است این آزمون­ها دارای دو نوع می باشند:

الف) همراه مشاوه.

ب) بدون مشاوره.