خدمات آموزشی

برگزاری کلاسها بصورت انلاین
 دوره های پیشفرته و تخصصی
دوره های تخصصی IELTS
دوره های فشرده زبان انگلیسی
زبان انگلیسی سفر در دو روز
مجری اموزش زبان تبریز 2018

همکاران ما

Shahid Beheshti University
Payame Noor University of Tehr

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی

hr.goldis @gmail.com

+9841 3333 0511