برگزاری د‌وره های تربیت مدرس زبانهای غیر انگلیسی

برگزاری د‌وره های تربیت مدرس زبانهای غیر انگلیسی

برگزاری د‌وره های تربیت مدرس زبانهای غیر انگلیسی با همکاری و صدور مدرک از دانشگاه آزاد اسلامی.

برگزاری دوره تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی برای ا‌ولین بار در شمالغرب کشور با همکاری و صدور مدرک از دانشگاه آزاد اسلامیاز تاریخ ۳۰ مهر تا ۲۸ آبان.