راهنمای ثبت نام ترم جدید(با کامپیوتر)

راهنمای ثبت نام ترم جدید(با کامپیوتر)

لطفا به عکس های زیر توجه فرمایید!