راهنمای فعال کردن میکروفن

راهنمای فعال کردن میکروفن

راهنمای فعال کردن میکروفن (مرورگر FireFox با سیستم)

لطفا به عکس های زیر دقت فرمایید!

هنگام ورود به کلاس و بعد از مرحله بالا در صورت فعال نشدن میکروفن، جهت فعال کردن دسترسی ها لطفا مراحل زیر را بررسی نمایید.

راهنمای فعال کردن میکروفن (مرورگر Chrome با سیستم)

هنگام ورود به کلاس و بعد از مرحله بالا در صورت فعال نشدن میکروفن، جهت فعال کردن دسترسی ها لطفا مراحل زیر را بررسی نمایید.

راهنمای فعال کردن میکروفن (مرورگر Chrome با موبایل)

راهنمای فعال کردن میکروفن (مرورگر Firefox با موبایل)

اطلاعیه ها