مراسم تقدیر و تشکر از اساتید محبوب

مراسم تقدیر و تشکر از اساتید محبوب

مراسم تقدیر و تشکر از اساتید محبوب ترم پائیز ۱ گلدیس توسط مدیریت مؤسسه سرکار خانم دکتر هما رفیعیان.