نحوه مشاهده نمره آزمون (موبایل)

نحوه مشاهده نمره آزمون (موبایل)

لطفا به عکس های زیر دقت فرمایید!

اطلاعیه ها