نحوه مشاهده نمره آزمون (کامپیوتر)

نحوه مشاهده نمره آزمون (کامپیوتر)

لطفا به عکس های زیر دقت فرمایید!

اطلاعیه ها