نحوه مشاهده نمره آزمون

نحوه مشاهده نمره آزمون

لطفا به عکس زیر دقت فرمایید!

اطلاعیه ها